02-233 Warszawa

Al. Jerozolimskie 12

na.sztukistudio@gmail.com

+48 500 500 500

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Dostawa

Zwroty i wymiana

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  1. pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NA.SZTUKI STUDIO

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy sklep internetowy („Sklep”) jest prowadzony pod adresem internetowym www.nasztukistudio.pl przez Natalię Wiśniewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NA.SZTUKI STUDIO Natalia Wiśniewska, ul. Sierpińskiego 1A lok. 7, 02-122 Warszawa, NIP: 9482563395, REGON: 523428701 („Sprzedawca”). Ze sprzedawcą można skontaktować się pod powyższym adresem lub za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem: na.sztukistudio@gmail.com.

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności sposób składania i realizacji zamówień, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i osób składających zamówienia, zainteresowanych zakupem produktów w Sklepie („Kupujący”).

 

W ramach Sklepu realizowane są usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w postaci usługi umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie i zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Serwisie („Produkty”). Zamówienia na produkty realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

 

Korzystanie ze Sklepu nie wymaga szczególnych warunków technicznych po stronie Kupującego. W szczególności wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci oraz przeglądarką internetową umożliwiającą otworzenie strony Sklepu, włączenie obsługi plików cookies, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail do realizacji zamówienia w Sklepie.

 

Podczas korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności składania i realizacji zamówień, zakazane jest jakiekolwiek działanie mogące stanowić naruszenie prawa, w tym w szczególności dostarczanie podczas korzystania ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 

2. Korzystanie ze Sklepu i składanie zamówień

 

Sklep umożliwia przeglądanie on-line Produktów oferowanych przez Sprzedającego, a także składanie zamówień na te Produkty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu. Do przeglądania Sklepu oraz składania zamówień na produkty nie jest wymagana rejestracja i zakładanie konta.

 

Składanie zamówienia realizowane jest poprzez dodanie interesujących Kupującego Produktów do koszyka z poziomu strony Sklepu, a następnie uzupełnienie formularza zamówieniowego w zakładce „koszyk”, wybranie sposobu płatności i dostawy, a także opłacenie złożonego zamówienia.

 

Do zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie poprawnych, pełnych i aktualnych danych określonych w formularzu zamówieniowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności.

 

Wszelkie ceny określone w Sklepie podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Na łączny koszt zamówienia składa się cena produktów, a także ewentualne koszty dodatkowe, w szczególności koszt dostawy doliczany do ceny końcowej zamówienia. Kupujący jest informowany o łącznej cenie zamówienia przy składaniu zamówienia w Sklepie.

 

Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu, co Kupujący dodatkowo potwierdza przy wypełnianiu formularza zamówieniowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

Dostępne metody dostawy oraz płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu i są prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 

Skuteczne złożenie zamówienia i zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży ma miejsce po prawidłowym uzupełnieniu danych Kupującego, wyborze sposobu dostawy i płatności oraz całościowym opłaceniu zamówienia przez Kupującego. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia na podany adres e-mail.

 

Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę polega na skompletowaniu zamówionych Produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

 

Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje w najkrótszym możliwym terminie, w każdym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Przy składaniu zamówienia Kupujący jest informowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia i dostawy produktów – terminy te są wyłącznie orientacyjne i nie wiążą Sprzedawcy, który jednak dołoży starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w jak najkrótszym terminie, w szczególności z uwzględnieniem ww. przewidzianego czasu dostawy.

 

3. Płatności i dostawa

 

Dostępne metody płatności za składane przez Kupującego zamówienia są opisane na stronie. W szczególności płatność następuje za pośrednictwem przelewów elektronicznych obsługiwanych przez Przelewy24.

 

Kupujący na etapie składania zamówienia może poprosić o wystawienie faktury, która w takim przypadku zostanie mu doręczona w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

Dostawa Produktów realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. Dostępne metody dostawy są opisane na stronie Sklepu. W szczególności dostawa następuje poprzez przesyłkę z odbiorem w paczkomacie InPost lub przesyłką kurierską InPost.

 

Koszty dostawy Produktów ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w chwili nadania przez Sprzedawcę przesyłki do Kupującego. 

 

4. Reklamacje

 

Sprzedawca zapewnia, że Produkty sprzedawane w Sklepie są wolne od wad i jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Sprzedawca odpowiada w tym zakresie według zasad ogólnych, określonych w ramach Kodeksu cywilnego.

 

W przypadku, gdy Kupujący uważa, że sprzedany mu Produkt ma wady, może złożyć do Sprzedawcy reklamację. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na dane adresowe podane w pkt. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania, numer zamówienia lub inne dane umożliwiające identyfikację zamówienia, a także ewentualnie dowód zakupu (np. wystawioną fakturę). W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek dostarczenia Produktów na adres wskazany przez Sprzedawcę.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

5. Prawo do odstąpienia od umowy

 

Kupujący, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub składającą zamówienie związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.

 

Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Na wniosek Kupującego, Sprzedawca udostępni mu formularz odstąpienia od umowy.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę tę uznaje się za niezwartą, a Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Kupujący) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał zwrócone Produkty. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony ustalą inaczej.

 

6. Prawa własności intelektualnej

 

Wszelkie treści zawarte w Sklepie i na stronie internetowej Sprzedawcy w szczególności, Produkty, nazwy, loga, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe stanowią wyłączną własność Sprzedawcy i są objęte ochroną prawną, w szczególności wynikającą z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej.

 

Dokonanie zakupu i realizacja zamówienia w żadnym przypadku nie stanowi jakiegokolwiek przeniesienia praw własności intelektualnej na Kupującego, w tym udzielenia licencji na takie prawa. W każdym wypadku Kupujący jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania i nienaruszania praw Sprzedawcy, w tym w szczególności nie kopiowania jakichkolwiek treści lub Produktów.

 

7. Dane osobowe

 

W ramach usług świadczonych elektronicznie przez Sprzedawcę oraz przyjmowania i realizacji zamówień lub dodatkowych czynności realizowanych w związku z zamówieniami, Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Kupującego, na warunkach przedstawionych szczegółowo w ramach polityki prywatności Sklepu oraz z poszanowaniem praw Kupującego.

 

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

W związku z przyjmowaniem i realizacją zamówień oraz sprzedażą Produktów, Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność na zasadach ogólnych, w tym w szczególności w ramach rękojmi za wady Produktów. W każdym przypadku odpowiedzialności Sprzedawcy, wartość takiej odpowiedzialności jest ograniczona maksymalnie do wysokości realizowanego zamówienia, którego odpowiedzialność ma dotyczyć.

 

Sprzedawca dokłada starań, aby Sklep, jego strona internetowa oraz całość procesu realizacji zamówienia i dostawy Produktów przebiegała płynnie i bezproblemowo, nie odpowiada jednak w szczególności za działania pośredników (w tym pośredników w usługach płatności i dostawy), a także za błędy, braki i komplikacje związane z nieprawidłowym działaniem urządzeń elektronicznych, sieci internetowej, itp.

 

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Kupujący ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Więcej informacji o sposobach pozasądowego rozstrzygania sporów można uzyskać na stronie Urzędu Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: https://uokik.gov.pl.

 

10. Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, z ważnych przyczyn, takich jak np. zmiana profilu lub zakresu działalności Sprzedawcy i Sklepu, zmiany prawne lub podatkowe, istotna zmiana okoliczności gospodarczych lub społecznych, itp. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Sprzedawca może dodawać, zmieniać lub usuwać funkcje w ramach Sklepu.

 

Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dokonywania wszelkich zmian w zakresie asortymentu, cen, dostępności Produktów, wyglądu i funkcji Sklepu, w dowolnym momencie i według wyłącznego własnego uznania. Sprzedawca ma także prawo do wprowadzania oraz odwoływania wszelkich dodatkowych ofert, promocji itp.

 

W odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu, składaniem i realizacją zamówień oraz umowami z Kupującymi, zastosowanie będzie miało prawo polskie. W przypadku sporów wynikających lub związanych z powyższymi kwestiami, właściwe do ich rozstrzygnięcia będą sądy polskie według właściwości ogólnej.